kougogo:

Hello Aomori Art Museum! 

I guess this is for your new Nara Yoshitomo exhibit…