mystymayhem:

Oh gods yes! Mazzy Star is full of win.

(always)